viết thư để làm quen với bạn phương xa và thi đua học tập