Viết thư để làm quen với bạn phương xa và thi đua học tập

Viết thư để làm quen với bạn phương xa và thi đua học tập

Văn mẫu lớp 3: Viết thư để làm quen với bạn phương xa và thi …

Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em

Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em

Đề bài: Viết thư gửi một người bạn ở trường khác để hỏi thăm bạn …