Kể và tả một người lao động chân tay mà em biết

Đề bài: Kể và tả một người lao động chân tay mà em biết – …