Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm

Đề bài:  Kể lại một câu chuyện tốt em hoặc bạn em đã làm Mở …