Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Đề bài: Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của Hải Thượng Lãn …