Người ấy (bạn, thầy, người thân…) sống mãi trong lòng tôi

Người ấy sống mãi trong lòng tôi, bạn có thể chọn cho mình một người …