Tả một cụ già mà em biết và quý mến

Đề bài: Tả một cụ già mà em biết và quý mến – văn mẫu …