Tả cái cặp sách của em

Đề bài: Tả cái cặp sách của em – văn mẫu lớp 5 Bài làm …