văn mẫu so sánh

So sánh những đứa con trong gia đình – rừng xà nu

Đề bài:So sánh những đứa con trong gia đình – rừng xà nu – ôn thi đại học môn văn I.ĐẶT VẤN ĐỀ Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đã đạt nhiều thành tựu lớn, đặc biệt là trong mảng tác phẩm thể hiện phẩm chất anh hùng của con người Việt…