Tả cảnh mặt trời mọc

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em ở

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương …