Tả vườn rau (luống rau) nhà em

Ta vuon rau nha em – Đề bài: Nhà em có trồng thêm rau để …