tả cụ già mè em biết - văn mẫu lớp 2

Tả một cụ già mà em biết

(Ta mot cu gia ma em biet) – Đề bài: Tả một cụ già mà em …