Kể về một việc làm tốt của em

Đề bài: Kể về một việc làm tốt của em. Bài làm Ở nhà, mẹ …