Cảm nhận khi đọc cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Cảm nhận khi đọc cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài:  Cảm nhận khi dọc cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử của …