Tưởng tượng mình là cây lúa để kể về bản thân mình