Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Đề bài: Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ. I. Mở …