Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Đề bài: Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu …