Nghị luận xã hội về danh và thực

Đề bài: Từ bài thơ “Tiến sĩ giấy” của Nguyễn Khuyến, anh (chị) hãy viết …