tiến sĩ giấy

Nghị luận xã hội về danh và thực

Đề bài: Từ bài thơ “Tiến sĩ giấy” của Nguyễn Khuyến, anh (chị) hãy viết bài văn bàn về danh và thực trong cuộc sống hiện nay. Gợi ý 1. Mở bài Giới thiệu bài thơ “Tiến sĩ giấy”, dẫn dắt đến vấn đề danh và thực trong cuộc sống con người. 2. Thân bài…