tản đà

Hầu trời

Hướng dẫn Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà) Bố cục: 3 phần – Phần 1 (từ “đêm qua … lạ lùng“): giới thiệu về câu truyện. – Phần 2 (“chủ tiên … chợ trời“): thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe. – Phần 3 (“Trời lại phê cho … sương tuyết“): thi…