Tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn

Đề: Tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối …