văn tả cảnh trường em

Bài văn tả quang cảnh trường em trước buổi học

Ta quang canh truong em truoc buoi hoc – Em hãy viết bài văn tả …