Tả một người thân của em

Tả một người thân của em

Tả một người thân của em, văn mẫu lớp 2 tả về một người thân …