Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp

Đề bài: Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp Bài …