Tả một trận mưa mà em nhớ mãi

Đề bài : Tả một trận mưa mà em nhớ mãi – văn lớp  7 …