Tả một người phụ nữ mà em yêu quý

Đề bài: Tả một người phụ nữ mà em yêu quý – văn mẫu lớp …