Tả cảnh tan trường sau buổi học

Ta canh tan truong – Đề bài: Cảnh tan trường sau các buổi học thường …