Tả cây bút máy của em

Tả cây bút máy của em

Đề bài: Tả cây bút máy của em Bài làm Chiếc bút máy của em …