Tả một người thân của em

Tả một người thân của em

Tả một người thân của em, văn mẫu lớp 2 tả về một người thân …

Tả về một người thân của em

Tả về một người thân của em

Văn mẫu lớp 2: Tả về một người thân của em được  sưu tầm, chọn …