Tả một anh bộ đội mà em yêu quý

Đề bài: Tả một anh bộ đội mà em yêu quý – văn mẫu lớp …