sự tích hồ gươm

Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sự tích Hồ Gươm

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sự tích Hồ Gươm. Hướng dẫn làm bài – Những chi tiết lạ. + Lưỡi gươm bị vứt xuống sông nhưng cả ba lần kéo lưới Lê Thận đều vớt thấy nó. + Lưỡi gươm tự dung sáng rực trong góc tối để…

Soạn bài sự tích Hồ Gươm – văn lớp 6 I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần là vì: -Cuộc khởi nghĩa hợp lòng dân -Ban đầu thế lực còn yếu gặp nhiều thất bại. Câu 2.  -Lê Thận gặp được lưỡi gươm…

Đề bài: Em hãy kể tóm tắt truyện sự tích Hồ Gươm Thao khảo bài làm  Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đuổi quân Minh. Lê Thận đã kéo được lưỡi gươm sau ba lần thả lưới. Sauk hi tham gia nghĩa quân, Lê Lợi đến nhà…