Kể lại Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của bà lão ăn xin

Kể lại Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của bà lão ăn xin

Đề bài:Kể lại Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của bà lão ăn xin …

Kể lại Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của bà lão ăn xin

Đề bài : Kể lại Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của bà lão …