soạn văn bài so sánh 6

Soạn bài so sánh

Soạn bài so sánh,soạn văn bài so sánh 6, soạn văn 6 so sánh, soạn ngữ văn 6 so sánh I – So sánh là gì ? Câu 1 : Tìm những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu sau : a)  Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết…