soạn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000

Soạn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000

Soạn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000 I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục của văn bản gồm ba phần. -Phần thứ nhất: từ đầu đến “chủ đề” “Một ngày không sử dụng bao bì ni long”. Trình bày nguyên nhân ra đời của bản thôn điệp “Thông tin…