soạn bài khái quát của nghĩa từ ngữ

Soạn bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Soạn bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ I. Kiến thức cần nắm vững 1.Nghĩa của từ bao giờ cũng có tính chất khái quát những đặc điểm, những nét chung của sự vật, hiện tượng và loại bỏ những nét nghĩa ngẫu nhiên, phi bản chất của sự vật, hiện tượng đó.…