Tưởng tượng vào vai anh Khoa kể lại chuyện “Sao không về vàng ơi”

Đề bài: Trong bài thơ “Sao không về vàng ơi”anh Khoa rất nhớ tiếc con …