Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý

Đề bài: Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý Harry Potter thân …