Suy nghĩ về vấn đề chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Từ ý kiến dưới đây anh (chị) suy nghĩ gì về việc chuẩn …