Nghị luận về danh và thực

Đề bài:Nghị luận về danh và thực  – văn lớp 12 Danh và thực là …