Nét đặc sắc của sử thi “Đẻ đất đẻ nước ”

Nét đặc sắc của sử thi  “Đẻ đất đẻ nước ”

Nét đặc sắc của sử thi “Đẻ đất đẻ nước ” – văn mẫu lớp 10 Xem thêm: Tóm tắt sử thi “Đẻ đất đẻ nước ” văn 10 Tuỳ theo cách quan niệm mối liên hệ giữa con người với thần linh, người ta chia ra hai loại sử thi, là loại sử thi…