Kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài…)

Đề bài yêu cầu chúng ta kể về một lần em mắc lỗi, em có …