Kể lại một việc tốt

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm

Đề bài:  Kể lại một câu chuyện tốt em hoặc bạn em đã làm Mở bài: Giới thiệu việc tốt mà em đã làm. Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào? Thân bài: – Việc tốt mà bạn đã làm là gì? – Thời gian và địa điểm bạn làm công…