Kể lại một lần mắc lỗi của em

Đề bài: Kể lại một lần mắc lỗi của em – văn mẫu lớp 6 …