Thẻ: hình ảnh người đàn bà trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa