Tả một người thân trong gia đình của em

Đề bài: Tả một người thân trong gia đình của em – văn mẫu lớp …