Gần mực thì đen gần đèn thì rạng

Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” . Bài làm Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của cha ông ta; mỗi câu, mỗi lời nói đều đúc rút kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ sau học tập. Câu tục ngữ “Gần…