Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì …