Tả một đứa bé mà em yêu quý

Đề bài: Tả một đứa bé mà em yêu quý – văn mẫu lớp 2 …