ể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc của truyện cô bé bán diêm

Hóa thân vào những que diêm kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc của truyện cô bé bán diêm

Dạng đề bài này có hai cách làm: Thứ nhất: kể lại câu chuyện theo …