Kể lại một kỉ niệm vui đầu năm học của em

Đề bài: Kể lại một kỉ niệm vui đầu năm học của em – văn …