Tả cái cặp của em

Đề bài: Tả cái cặp của em – văn mẫu lớp 4 Bài làm Em …